mgr Jan Maciaszczyk

Jestem psychologiem. Ukończyłem studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Realizowałem w ich trakcie dwie specjalności: Psychoterapię Zaburzeń Psychicznych oraz Seksuologię Kliniczną.

Swoją edukację kontynuuję w ramach studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia, prowadzonych na UAM w Poznaniu. Uzyskuję w ich trakcie systematyczną wiedzę dotyczącą problematyki rozwoju seksualnego człowieka, normy i patologii seksualnej oraz interwencji w obszarze seksualności człowieka. Uczestniczę w warsztatach zorganizowanych wokół problematyki takiej jak: niezgodność płciowa, zaburzenia preferencji seksualnych czy praca z pacjentem młodzieżowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w miejscach takich jak: Oddział Psychiatryczny w Centrum Medycznym HCP Szpital im. Św. Jana Pawła II, I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Poznaniu czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. Obecnie zatrudniony jestem w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Caritas” w Pile, gdzie pracuję z osobami o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Zdobywanie doświadczenia zawodowego w tych miejscach umożliwia mi pracę z szerokim spektrum zaburzeń psychicznych doświadczanych przez osoby pochodzące z różnorodnych środowisk.

Do gabinetu zapraszam dzieci oraz młodzież, którzy doświadczają:

 • utrzymującego się obniżenia nastroju,
 • trudności szkolnych wynikających z kłopotów z koncentracją uwagi,
 • niskiej samooceny,
 • problemów w relacjach z rówieśnikami,
 • wycofania z relacji społecznych,
 • niedostosowanych społecznie zachowań agresywnych,
 • zachowań w postaci samookaleczania,
 • trudności wynikających z sytuacji kryzysowych takich jak rozpoczęcie nauki w nowej szkole, rozwód rodziców czy choroba,
 • zachowań w postaci niedostosowanej do wieku ekspresji seksualnej,
 • dysforii płciowej,
 • problemów związanych z własną orientacją seksualną,
 • trudności w regulowaniu własnych emocji.

W swojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Zawodu Psychologa. Poddaję się regularnej superwizji.